Tiszadob

Kávé, Fagyi, Sütemény


Ajánlatunk

Nem csak a kávéitalok választéka, finom fagylaltok és fagyi desszertek, házi limonádék, shakek és turmixok.... Itt található gyerekbarát sarok, csocsóasztal, wifi, laptop, mosdók.


Nyitvatartás

HétfőZárva
KeddZárva
Szerda08 - 16
Csütörtök08 - 16
Péntek08 - 16
Szombat14 - 18
VasárnapZárva

Különleges alkalmak

Itt vagyunk!

4456 Tiszadob, Táncsics u.2
A tubus torony mellett.
06305276966


Contact

Küldhetsz üzenetet nekünk!


Mini Mozi a Feltöltőben

Foglald le a helyed akár bank kártyával is! Kattints a gombra banki átutalás esetén és a közlemény opcióban írd be a dátumot a kiválasztott filmre.
Wheeler-Mezei James ev
10401969-50526971-83901000

Szept. 4 (19:00)

Szept. 11 (19:00)

Szept. 18 (19:00)

Szept. 25 (19:00)

ASZF

Adatkezelési tájékoztatóElkötelezettek vagyunk felhasználóink személyes adatainak védelmében. Fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, melyek az adatok biztonságát garantálják.Fenntartjuk magunknak a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Az adatkezelési
szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában
adunk. Kérdéseit az jameswheelermezei@gmail.com e-mail címen teheti fel.
Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:Név: Wheeler-Mezei James e.v.
Székhely: 4456 Tiszadob, Táncsics u. 2
Nyilvántartási szam: 53796763
Adószám: 69864911-1-35
Telefonszám: 06 30 601 9702
E-mail: jameswheelermezei@gmail.com
Honlap: http://www.tiszadobkavezo.hu
I. Adatkezelési alapfogalmakÉrintett
Az a személy, aki az adatot rendelkezésre bocsátotta, aki az adat által közvetlenül vagy
közvetve azonosítható.
Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Különleges adat
A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre
vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat
Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az
adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából.
Álnevesítés
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni.
Nyilvántartási rendszer
A személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy
földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Címzett
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen
az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik fél
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt
a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
II. Adatkezelési alapelvekJogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
Az Adatkezelő az adatkezelést a jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.
Célhoz kötöttség
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjti és kezeli.
Adattakarékosság
Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelő raktározó jelleggel személyes adatot nem gyűjt.
Pontosság
Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezeli, ennek keretében igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – töröljék vagy helyesbítsék.
Korlátozott tárolhatóság
Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
Integritás és bizalmas jelleg
Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Elszámoltathatóság
Az Adatkezelő az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudja.
III. Jogorvoslati lehetőségekAz Érintettnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújtson be a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indíthat az Adatkezelővel szemben.A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon találhatóak; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603.Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.A panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

Andrassy Egyesulet